Privacy - Charge up your Day!

Sekretesspolicy

§ 1

Information om insamling av personuppgifter

 1. Här följer information om insamling av personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter är alla data som kan erhållas om dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

 2. Ansvarig enligt artikel 4 (7) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (DS-GVO) är

  MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
  Aloys-Mennekes-Str. 1 57399
  Kirchhundem
  Tyskland

  Tel. +49 (0) 27 23 / 41 – 1
  Fax +49 (0) 27 23 / 41 – 2 14
  Email: e-post@MENNEKES.de

  Du kan nå vår dataskyddspersonal på
  dataprotection@mennekes.de
  (eller vår postadress med tillägget "dataskyddsansvarig")

 3. Om vi, när det gäller enskilda funktioner i vårt erbjudande, förlitar oss på tjänsteleverantörer, eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, följer här information om hur du ska gå till väga i respektive fall. I samband med det nämner vi också fastställda kriterier för lagringstid.

 

§ 2

Dina rättigheter

 1. Gentemot oss har du följande rättigheter beträffande personuppgifter som gäller dig:

  -     Rätt till information,

  -     Rätt till korrigering och borttagande,

  -     Rätt till begränsad bearbetning,

  -     Rätt att invända mot bearbetning,

  -     Rätt till dataöverföring.

 2. Du har dessutom rätt att hos datatillsynsmyndighet klaga på oss över bearbetning av dina personuppgifter. Behörig myndighet är kommissarien för dataskydd och informationsfrihet i delstaten Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de).

 

§ 3

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbsida

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt själv lämnar information, samlar vi endast in personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. Om du vill titta på vår webbsida samlar vi in följande data, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbsida och för att säkerställa stabilitet och säkerhet (rättslig grund är artikel 6 (1) sid. 1 lit f i dataskyddsförordningen):

-     IP-adress

-     Datum och tid för begäran

-     Tidzonskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)

-     Åtkomststatus/HTTP-statuskod

-     vid tillfället överförd mängd data

-     Webbplats som förfrågan kommer från

-     Webbläsare

-     Operativsystem och gränssnitt för detta

-     Språk och version av webbläsarprogrammet.

 

§ 4

Behandling av personuppgifter vid ansökan

 1. Genom att söka arbete på ett företag inom MENNEKES-koncernen, ställer du via en särskild ansökan dina personuppgifter till företagets förfogande. Dina uppgifter kommer då att lagras och bearbetas på MENNEKES-systemen och på systemen hos vår programvarupartner Haufe-umantis AG. I detta fall fungerar MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG som kontrollant i den mening som avses i artikel 4.7 DS-GVO och Haufe-umantis AG som registerförare i den mening som avses i artikel 28 i DS-BER.

 2. Under ansökningsprocessen samlar vi in ytterligare information utöver den som anges i § 3. Däribland märks:

  -          Grunduppgifter för sökande (titel, efternamn, förnamn, födelsedatum, adress)
  -          Ansökningsdata (CV, intyg, omdömen)
  -          Kommunikationsuppgifter (telefonnummer, e-postadress, IP-adress)
   
 3. Uppgifterna lagras i databas för sökande och hålls strikt konfidentiella. Medarbetare på personalavdelningen och personal som ansvarar för urval av personal i MENNEKES-gruppens specialavdelningar har tillgång till uppgifterna. Personuppgifterna lämnas inte till andra obehöriga personer eller företag förutom inom MENNEKES-koncernen eller används för något annat ändamål än som här framhålls. Uppgifterna kan dock användas anonymt för statistiska ändamål (t.ex. rapportering). I sådana fall går det inte att dra slutsatser om enskilda personer. Säker överföring och lagring av uppgifterna garanteras.

  Korrekta radering av sökandens data sker, i det fall inte uttryckligt samtycke lämnats för längre tids lagring, när ansökningsprocessen avslutats eller de lagstadgad lagringstid har löpt ut. Om det med utgångspunkt i ansökan kommer till anställning hos MENNEKES, kommer personuppgifterna, eller åtminstone ett utdrag från denna, att läggas till personalfilen.

 4. Samtycke till databehandling enligt artikel 6 § 1 lit. a DS-GVO gäller i princip endast för personer som är 16 år eller äldre. Behandling av personuppgifter för personer som ännu inte fyllt 16 år är enligt artikel 8 punkt 1 i DS-GVO endast tillåten om en vårdnadshavare ansvarar för eller instämmer i samtycket. Det förutsätts därför att behandling av personuppgifter för minderåriga under 16 år grundas på vårdnadshavarens samtycke. Denna förutsättning baseras på det faktum att det är i sökandens och vårdnadshavarens intresse att ansökan kan äga rum. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 § 1 lit. f.

 

§ 5

Behandling av personuppgifter i en affärsrelation

 1. Om du ställt dina uppgifter till vårt förfogande som uppfyllande av ett (för-)kontrakt eller av marknadsföringsskäl kommer ytterligare personuppgifter att sparas. Beroende på tillämpning kan dessa omfatta följande uppgiftskategorier:

  -          Grundläggande personuppgifter (t.ex. namn, tilltal, titel)
  -          Kommunikationsuppgifter (t. ex. telefon, e-post, adresser)
  -          Kontraktsuppgifter (t.ex. detaljer i kontrakt, tjänster, kundnummer, betalningsvillkor, bankuppgifter)
  -          Kundhistorik (t.ex. e-post, dokument, samtalsloggar, frågeformulär
  -          Data för kontraktsavräkning och betalning)
  -          Planerings- och kontrolldata (t.ex. bearbetningsstatus, uppgifter som ska utföras)
  -          Information (som tillhandahållits av tredje part, som kreditupplysningsinstitutioner eller som hämtats ur offentliga kataloger)

 2. Det är möjligt att kunder önskar tredjeparts leverans (dropshipping) från MENNEKES. I sådana fall får MENNEKES grundläggande personuppgifter och kommunikationsuppgifter för våra kunder kunder, vilka senare inte står i något direkt avtalsförhållande med MENNEKES. Dessa uppgifter används endast för att uppfylla kontraktsskyldigheten gentemot MENNEKES kunder och för att skicka varorna till rätt leveransadress. Dessa uppgifter om tredje part data används inte i några andra syften än att utföra uppdrag enligt kontraktet. Uppgifterna skyddas med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i samma utsträckning som alla andra uppgifter från MENNEKES direkta affärspartners.

 3. Kategorierna av personuppgifter som tillhandahålls behandlas och sparas i syfte att kunna verkställa kontrakt. De sparas i enlighet med gällande lagliga skyldigheter.

 4. Behandling av uppräknade datatyper sker uteslutande grundat på den lagliga legitimitet som de rättsliga grunderna i § 9 anger.

 

§ 6

Kontakt via webbplatsen

 1. När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär sparas uppgifterna du anger (e-postadress, namn och telefonnummer, om det är tillämpligt) för att vi ska kunna svara på dina frågor. Om din förfrågan förutsätter detta och svaret är av intresse eller om du uttryckligen samtyckt till det, skickar vi din förfrågan, tillsammans med dina uppgifter, till våra MENNEKES-dotterbolag, även i andra länder (enligt artikel 49 punkt 1 i dataskyddsförordningen). Om förfrågan är villkorad och har valts av användaren i förväg, kan individuella förfrågningar vidarebefordras också till MENNEKES partnerföretag. De data som uppstår i samband med detta raderar vi, när det inte längre är nödvändigt att spara dem, eller så begränsar vi, i det fall det enligt lag föreligger krav på att spara dem, bearbetningen. 

 2. Det ska noteras att e-postmeddelanden på okrypterad överföringsväg, utan tillstånd och obemärkt, kan läsas och ändras om inte krypteringsteknik valts. MENNEKES använder vidare skräppostfilter mot oönskad annonsering, vilket i undantagsfall också felaktigt kan avvisa vanliga e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som innehåller virus/skadlig kod kommer också att blockeras innan de levereras.

 

§ 7

Dataöverföring till andra länder

I regel förekommer det ingen överföring av personuppgifter till länder utanför EU (så kallade tredjeländer), såvida det inte krävs enligt lag (t.ex. skatterättsliga rapporteringsskyldigheter) eller du har givit samtycke till MENNEKES alternativt på grund av art av begäran i berörd persons intresse. Inom MENNEKES-koncernen kan överföring av personuppgifter ske, såvida detta är nödvändigt för verksamheten. Överföring av personuppgifter gäller särskilt utländska filialer till Tyskland. En överföring, t. ex. till Schweiz eller USA, är legitimerad enligt Art 44 och följande: DS-GVO och motsvarande föreskrifter.

 

§ 8

Nyhetsbrev

 1. Du har möjlighet att registrera dig för att få vårt nyhetsbrev. Därför är det anmälan av e-postadress obligatorisk. Annan valfri information, t. ex. meddelande om fullständigt namn, är endast till för optimering av tjänsten. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av länken för abonnemang som återfinns i e-postmeddelandet. För anmälan till att få nyhetsbrevet kommer metod med dubbel anmälan att användas för att verifiera din e-postadress och att du också godkänner nyhetsbrevet.

 2. I det fall användaren redan har uttryckt sitt samtycke kan personligt nyhetsspårning användas. För leverans av nyhetsbrevet kan MENNEKES samla in vissa uppgifter från mottagaren, till exempel tidpunkt för hämtningen, IP-adress eller informationen om använt e-postprogram (klient). Tack vare detta detta går det att utföra såväl statistiska utvärderingar som utvärderingar av huruvida online-marknadsföringskampanjer lyckats eller misslyckats. Med hjälp av personlig spårning går det också att skräddarsy nyhetsbrev efter mottagarens behov. Namnet på bildfilen anpassas för varje mailmottagare genom tillägg av ett unikt ID. MENNEKES kan därigenom minnas vilken e-postadress som en viss ID hör till och när bilden hämtas avgöra vilken mottagare av nyhetsbrevet som just har öppnat e-postmeddelandet. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst, återkalla personlig spårning eller personlig spårning av nyhetsbrev. Om personlig spårning avbryts fortsätter likväl det allmänna nyhetsbrevet att skickas. En fullständig avanmälan av prenumeration på nyhetsbrev anses automatiskt vara en återkallelse när det gäller alla typer av nyhetsbrev. Alternativen för återkallelse anges också i slutet av varje nyhetsbrev.

 

§ 9

Rättslig grund för bearbetning

Om inte annat anges bearbetar vi personuppgifter som lämnats till oss enligt artikel 6 (1) lit. a i dataskyddsförordningen, om vi fått det samtycke som krävs för bearbetning. Om personuppgifterna tjänar till att uppfylla ett kontrakt eller preliminärt avtal, behandlar vi uppgifterna enligt artikel 6 (1) lit. b i dataskyddsförordningen. Om vi enligt lag är skyldiga att bearbeta personuppgifter (t.ex. skatterelaterade skyldigheter) gör vi det enligt artikel 6 punkt (1) lit. c i dataskyddsförordningen. Men bearbetningen kan också bero på berättigat intresse från MENNEKES sida, i vilket fall den rättsliga grunden är artikel 6 (1) f i dataskyddsförordningen. Berättigade intressen är bl.a. underhåll av vår verksamhet och välbefinnande för alla våra anställda och aktieägare.

 

§ 10

Cookies

Namn på cookie

Användning

Purpose of processing

Syfte med bearbetning

Varaktighet

_ga

Google Analytics

Användarens ID

Permanent

2 år, 13 dagar

_gat

Google Analytics

Begränsning av förfrågningsfrekvens

Övergående

1 minut

_gid

Google Analytics

Användarens ID

Permanent

1 dag

cookieconsent_dismissed

 

Godkänn bearbetning med cookies

Permanent

1 år

__cfduid Myfonts Cookie för identifiering av användare och säkerhetsinställningar Permanent 1 år

fe_typo_user

Typo3

Cookie för att samla alla förfrågningar från användare och webbläsare

Övergående

Webbläsarsession

ga-disable-UA-XXX

Google Analytics

Cookie för avaktivering av Google Analytics Cookies

Permanent

permanent

SAMTYCKE

Google

Cookie för lagring av samtycke till användning av cookies

Permanent

permanent

NID

Google

I den här cookien sparas en ID, föredragna inställningar som språk, antal sökresultat och -användning av Google SafeSearch-Filter 

Permanent

6 månader

OTZ

Google

Används för analys av besök på webbsidor

Permanent

1 månad

1P_JAR

Google

Används för optimering av annonsvisningar på Googles webbplatser

Permanent

1 månad

 

 1. Förutom ovan nämnda uppgifter lagras cookies på din dator när du använder vår webplats. Cookies är små textfiler som tilldelas/lagras på hårddisken till den webbläsare du använder, och som ger viss information till den plats som ställer in cookien (i det här fallet genom oss). Cookies kan inte köra program eller överföra virus till din dator. De är till för att göra interneterbjudandet mer användarvänligt och effektivt totalt sett.

  Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål t.ex. avböja att godkänna cookies från tredje part eller alla cookies. Var medveten om att det inte är säkert att du kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Förut nämnda cookies sparas direkt vid det första besöket på vår webbsida. Fler cookies, sparas t. ex. i samband med YouTube-videor när du spelar upp videoklippen. Närmare uppgifter återfinns i § 14.

 2.  Webbplatsen använder följande typer av cookies, vilkas omfattning och funktionssätt förklaras nedan:

  -     Tillfälliga cookies

  -     Permanenta cookies

  Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Till dessa hör speciellt sessionscookies. På dessa sparas ett så kallat sessions-ID, genom vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. På så vis kan din dator känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan vara olika lång beroende på cookie. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vidare använder vi HTML5 storage objects, som lagras på din enhet. Dessa objekt sparar nödvändiga uppgifter oberoende av din webbläsare och har inte något automatiskt utgångsdatum. Användning av HTML5 storage objects går att förhindra genom att ställa in privatmodus på din webbläsare. Vi rekommenderar dessutom att du regelbundet tar bort cookies och webbläsarhistorik manuellt. Cookies från Google Analytics kan desstom avaktiveras via en så kallad opt-out-cookie. Mer information återfinns i § 11.

 

§ 11

Google Analytics

MENNEKES använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google använder cookies. Den information som en cookie ger om hur användaren använder online-erbjudandet, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där.

Google kommer att, för vår räkning att använda denna information för att utvärdera hur vårt online-erbjudande används, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna när det gäller online-erbjudande och för att tillhandahålla fler tjänster relaterade till användning av erbjudandet i fråga och av internet i allmänhet. I sådana fall kan pseudonymprofiler skapas för användare utifrån de data som behandlas.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att Google, inom Europeiska unionens medlemsstater och andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområde, kommer att förkorta användarens IP-adress. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till Google-server i USA och förkortas där.Den IP-adress som användarens webbläsare förmedlat kommer inte att sammanställas med annan information från Google.

Användare kan förhindra lagring av cookies genom att på lämpligt sätt ställa in programvara för sin webbläsare. Användare kan också förhindra att Google samlar in data genererade av cookien och relaterar till hur de använder online-erbjudandet eller hur de bearbetar sådana data. Detta genom att hämta och installera den webbläsarplugg som återfinns på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt kan användaren förhindra insamling genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. Därigenom ställs en så kallad opt-out-cookie in, vilken förhindrar att data samlas in vid besök på vår webbplats:


Mer information om dataanvändning i annonseringssyften, inställnings- och bestridandemöjligheter återfinns på Googles webbplatser: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/ ("Googles användning av data när du använder webbplatser eller appar från våra partners"), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv ("Datanvändning i annonseringssyften"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantering av information som Google använder för att visa reklam") och http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bestäm vilken reklam Google ska visa dig").

 

§ 12

Google Maps

MENNEKES webbplats använder Google Maps API för att visuellt framställa geografisk information. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data om hur besökare på webbplatsen använder kartfunktionerna samlas in, bearbetas och används. Genom att använda denna webbplats godkänner användaren både bearbetning och användning av automatiskt insamlade och av användaren lämnade data (inklusive IP-adress) från Googles, någon av dess företrädares eller tredjepartsleverantörers sida. Mer information om Googles databearbetning återfinns i Googles sekretesspolicy, som är tillgänglig på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

 

§ 13

Google AdWords

MENNEKES webbplats använder inom ramen för annonseringsprogrammet "Google Adwords" den omvandlingsspårande funktionen. Det innebär att en cookie används när användaren klickar på en till Google kopplad annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på Adwords-kundens webbplats och cookien ännu inte gått ut, kan Google och MENNEKES upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till sidan i fråga. Alla AdWords-kunder får olika cookies. Därigenom kan inte dessa cookies spåra andra Adwords-användare via webbplatsen. Den information som samlas in med hjälp av omvandlingscookien används för att generera omvandlingsstatistik för AdWords-användare som valt omvandlingsspårning. MENNEKES får reda på totalt antal användare som klickat på dess annons och omdirigerats till en sida som taggats med omvandlingsspårningstagg. MENNEKES får dock ingen information som användaren personligen kan identifieras med. Om användaren inte vill delta i spårningen kan han göra invändningar mot att den används. Detta kan till exempel ske genom att i webbläsaren avaktivera Googles cookies för omvandlingsspårning. Alternativt kan inställning av cookies avaktiveras generellt. Utan inställd cookie kommer ingen information att inkluderas i statistiken för omvandlingsspårning.

Mer informationen om Googles sekretesspolicy återfinns på följande länk: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/.


§ 14

YouTube - Användning av YouTube i utökat sekretessläge

Vi använder leverantören YouTube för att integrera videor. YouTube är ett företag som tillhör YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. I likhet med de flesta webbplatser använder också YouTube cookies för att samla in information om besökare på sin webbplats. Videorna har emellertid bäddats in i förbättrat sekretessläge, så dessa cookies ställ inte in förrän videon spelas. Enligt YouTube används de bland annat för att samla in videodata, förhindra bedrägerier och ge bättre användbarhet. Oberoende av hur en video spelas kommer den att anslutas till Googles nätverk "DoubleClick", vilket kan utlösa ytterligare databebetning. Detta kan inte MENNEKES påverka. Mer information om dataskydd på YouTube återfinns i deras dataskyddsförklaring på: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

 

§ 15

Google Webfonts

För att presentera innehållet korrekt och på ett grafiskt tilltalande sätt på alla webbläsare använder vi på denna webbplats skript- och fontbibliotek som till exempel Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Googles webbfonter överförs till webbläsarens cache för att förhindra flera laddningar. Om webbläsaren inte stöder Google Webfonts eller förbjuder åtkomst visas innehållet i standardfont.

Hämtning av skript- eller fontbibliotek utlöser automatiskt anslutning till bibliotekets operatör. Det är då teoretiskt möjligt att operatörer av sådana bibliotek samlar in data. Sekretesspolicy för Google-bibliotekets operatör återfinns här: https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

 

§ 16

MyFonts

För att visa fonter på vår webbsida använder vi webbfonter från "myfonts.com", en typsnittstjänst som tillhör MyFonts lnc. ("myfonts.com"), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. MyFonts tillhandahåller licensierade typsnitt som kan integreras på webbplatser. För beräkning och licenskontroll har en så kallad räknepixel/minne för MyFonts integrerats på vår webbsida. På så sätt kan IP-adress eller tekniska data från webbplatsbesökarens terminal överföras till MyFonts.

Information om MyFonts Webfonts kan du få här: http://www.myfonts.com/info/webfonts/. Sekretessinformation återfinns i MyFonts Privacy Center (http://www.myfonts.com/info/legal/).

 

§ 17

Bootstrap

På vår sida har Java-Script Code från företaget LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068, USA (i det följande: Bootstrap CDN) laddats upp. Om du har aktiverat JavaScript i din webbläsare men inte installerat någon Java Script Blocker kan din webbläsare vid behov överföra personuppgifter, t.ex. din IP-adress till Bootstrap CDN. Vi känner inte till vilka data Bootstrap CDN associerar med dessa mottagna data eller i vilka syften Bootstrap CDN använder dem. Mer information om detta hittar du i sekretesspolicyn från Bootstrap CDN (https://www.maxcdn.com/legal/). För att helt förhindra att kod med Java Script-kod från (for example, Bootstrap CDN körs, kan du installera en Java Script Blocker (t. ex. https://www.noscript.net eller https://www.ghostery.com).

 

§ 18

Externa länkar

På webbplatsen finns det också externa länkar till andra webbplatser vilkas innehåll MENNEKES inte på något sätt kan påverka. Därför kan MENNEKES inte ta ansvar för vad de innehåller. Respektive leverantör ansvarar också för den information som lämnas. Vid tidpunkten då de länkades kunde inga rättsliga överträdelser identifieras. Vid anmälan av sådan överträdelse kommer MENNEKES omedelbart att ta bort länken i fråga.

 

 

Datum: 08/2018